Blogi

Julkaistu:

Tässä puoluehallituksen hyväksyvä vastaus puolukokousaloitteeseemme:

puoluekokousaloitteet-ja-vastaukset-2022-FINAL.pdf (kokoomus.fi)

Puoluehallitus: Vantaankosken kokoomus kiinnittää aloitteessaan huomiota tärkeään asiaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöä pysyvästi. Muuttunut tilanne alleviivaa julkisen vallan varautumisvelvollisuutta, jonka yhtensä osana on sen varmistaminen, että Suomessa on riittävästi väestönsuojia.

Väestönsuojan ensisijainen käyttötarkoitus on väestön suojaaminen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Väestönsuojan on tarkoitus turvata väestöä niin räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta kuin ionisoivalta säteilyltäkin. Normaalioloissa väestönsuojaa voidaan yleensä hyödyntää harrastustilana, varastona tai jossain muussa käytössä.

Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Pelastustoimen vastuulla on toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Väestönsuojien rakentamisesta ja ylläpidosta säädetään pelastuslaissa. Lain mukaan väestönsuoja tulee pääsääntöisesti rakentaa yli 1200 neliömetrin suuruiseen uudisrakennukseen. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Maaseudulla ja omakotialueilla ei väestönsuojia yleensä ole.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen tekijöiden ajatukseen siitä, että strategisten kohteiden lähistöllä olevien alueiden väestönsuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tältä osin kutakin aluetta ja sen tarpeita on tarkasteltava erikseen ja valittava tarkoituksenmukaisimmat keinot ja suunnitelmat väestön suojaamiseksi. Joissain tapauksissa tämä voi merkitä aloitteessa ehdotettua väestönsuojan rakentamista lyhyen kävelymatkan lyhyen kävelymatkan päähän pientaloalueille, mutta ei kaikissa tapauksissa.

Lisäksi puoluehallitus painottaa väestönsuojien riittävän varustetason turvaamisen merkitystä. Asianmukaisesta väestönsuojasta tulee löytyä muun muassa toimiva ilmastointijärjestelmä, riittävät työkalut ja ensiapuvälineet sekä hätäpoistumistie. Lisäksi väestönsuojalta edellytetään korkeaa rakenteellista kestävyyttä. Väestönsuojien osalta täytyy myös olla varmuus siitä, että ne voidaan myös tosiasiallisesti muuttaa lain edellyttämällä tavalla 72 tunnin kuluessa käyttökuntoon.

Näillä perusteilla puoluehallitus esittää, että puoluekokous

toteaisi aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

Tässä Vantaankosken kokoomuksen puoluekokousaloite, jonka esitän puoluekokouksessa Kalajoella 10.–12.6.2022. Puoluekokous 2022 (kokoomus.fi)

Vantaankosken kokoomus: Väestönsuojien rakentaminen strategisten kohteiden lähistöllä sijaitseville pientaloalueille.

Ukrainan sota on osoittanut, että Venäjä pyrkii kohdistamaan aggressionsa sotilaallisen infrastruktuurin lisäksi myös siviili-infrastruktuuriin. Pientalojen asukkaat ovat tällaisissa tapauksissa suojattomia.

Kaupunkimaisessa ympäristössä väestönsuojat on rakennettu kerrostalojen kellareihin, parkkihalleihin sekä metrotunneleihin. Omakoti- ja pientaloalueilla ei ole vastaavia väestönsuojia, jonne asukkaat voisivat mennä kriisin sattuessa. Nykyisissä omakotitaloissa ei ole myöskään kellareita.

Laajoja pientaloalueita on rakennettu sotilaallisesti strategisten kohteiden ympärille. Esimerkiksi Vantaalla Suomen suurimman lentoaseman lähiympäristön pientaloalueilla asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä ilman kunnollista väestönsuojaa. Lentoaseman vieressä sijaitsevat lisäksi Suomen tärkeimmät logistiikkayritykset sekä useita koko pääkaupunkiseutua palvelevia sähkö- ja vesihuollon järjestelmiä. Lentoasema lähialueineen olisi ensimmäisiä sotilaallisen iskun kohteita sodan syttyessä. Se saattaisi olla myös terroristisen iskun kohde. Läheisten pientaloalueiden asukkaat ovat nykytilanteessa täysin suojattomia tällaisen iskun sattuessa.

Asukkaiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi yhteiskunnan on rakennettava riittävästi lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevia väestönsuojia myös pientaloalueille, jotka sijaitsevat kaupunkialueiden tai sotilaallisesti merkittävien kohteiden lähiympäristössä. Erityisesti pääkaupunkiseudun kriittisen infrastruktuurin lähistöllä etäisyyden lähimpään väestönsuojaan tulee olla jokaisella asuinalueella korkeintaan 1-2 kilometriä.


Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että potentiaalisten strategisten iskujen kohteiden lähistöllä oleville pientaloalueille rakennetaan lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevia väestönsuojia ja näistä jokaiseen nimetään kunnasta vastuuhenkilö. Erityisesti pääkaupunkiseudun kriittisen infrastruktuurin lähistöllä paikallisia väestönsuojia on rakennettava jokaiselle pientaloalueelle.

Yrittäjyystavoite

Suomeassa yrittäjällä on oltava mahdollisuus ottaa riskiä, onnistua ja epäonnistua, kasvattaa yritystään ja palkata ihmisiä töihin. Suomessa tulee arvostaa sitä, miten talouskasvu syntyy. Hyvinvointimme syntyy markkinoilla kilpailevien yritysten riskinotosta ja työnteosta. Uuden luominen kilpailluilla markkinoilla on menestyksemme lähde.

Vaurastumistavoite

Suomessa ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaurastua osaamisella, ahkeruudella, työllä ja yrittämisellä. Haluamme myös, että Suomen nettoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan pääomaan saadaan käännettyä reilusti positiiviseksi. Vahvistamalla työllisyyttä ja huolehtimalla kilpailukyvystä pystymme houkuttelemaan uusia investointeja ja osaamista.

Lisää verotuloja ilman veronkorotuksia

Kokoomuksen vaihtoehto palauttaa Suomen hyvinvoinnin kestävälle uralle. Hyvinvointi ei synny velkavuorella tai äärikireällä verotuksella eikä sillä, että valtio tekee kaikki ratkaisut puolestamme. Hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä. On aika palauttaa usko markkinatalouteen ja ihmisiin ja tehdä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta välttämättömät uudistukset, jotta jokainen voi luottaa tulevaisuuteen. On aika muutokselle.

Hei kokoomuslainen,

Eduskuntavaalit ovat 2.4.2023. Voit äänestää minua eduskuntavaaliehdokkaaksi neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä sähköisesti 3.–13.5.2022. Ohjeet äänestämistä varten tullaan lähettämään kokoomuksen jäsenille 3.5.2022 klo 8 sähköpostitse. Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä tästä: https://www.kokoomus.fi/liity-jaseneksi/

Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja hyvinvointipalvelut turvataan. Antamalla ihmisille mahdollisuuksia voimme luoda uskoa tulevaisuuteen.

Suomessa yrittäjällä on oltava mahdollisuus ottaa riskiä, onnistua ja epäonnistua, kasvattaa yritystään ja palkata ihmisiä töihin. Hyvinvointimme syntyy markkinoilla kilpailevien yritysten riskinotosta ja työnteosta. Uuden luominen kilpailluilla markkinoilla on menestyksemme lähde.

Suomessa ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaurastua osaamisella, ahkeruudella, työllä ja yrittämisellä. Vahvistamalla työllisyyttä ja huolehtimalla kilpailukyvystä pystymme houkuttelemaan uusia investointeja ja osaamista.

Hyvinvointi ei synny velkavuorella tai äärikireällä verotuksella eikä sillä, että valtio tekee kaikki ratkaisut puolestamme. Hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä. On aika palauttaa usko markkinatalouteen ja ihmisiin ja tehdä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta välttämättömät uudistukset, jotta jokainen voi luottaa tulevaisuuteen.

Lisää julkaisuja