MTV haastatteli minua Kokoomuksen Vaaliristeilyllä. Haastattelu on nähtävissä 29.1.2023 MTV Huomenta Suomi ohjelmassa 47 minuutin kohdalla.

Marjo Koistinen

Olen koulutukseltani Kauppatieteiden Maisteri ja Ekonomi. Taloushallinnon töitä olen tehnyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä eli kaikki tilinpäätökseen, verotukseen sekä johdon laskentatoimeen liittyvät budjetointi, kustannuslaskenta sekä rahoitus ovat minulle tuttua. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnassa on paljon hyötyä tästä osaamisesta.

Olen toiminut myös opettajana yli 20 vuotta ja tällä hetkellä toimin Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä taloushallinnon lehtorina. Opetan taloushallintoa, kirjanpitoa, palkanlaskentaa, rahoitusta ja ohjaan opinnäytetöitä. Opettaminen on minulle kutsumusammatti ja toisten auttaminen on minulle erittäin tärkeää. Haluan antaa osaamiseni Suomen yhteiskunnan kehittämiseen.

Toimin varavaltuutettuna Vantaa-Keravan hyvinvointialueella ja olen Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsen. Olen myös Vantaan kaupungin varavaltuutettu ja VTK-Kiinteistöt hallituksen jäsen. Olen Vantaan kokoomusnaisten varapuheenjohtaja. Lisäksi toimin Helsingin Ekonomien hallituksessa ja olen Vantaa Myyrmäki Rotary Clubin jäsen.

Kasvatus ja koulutus antavat sivistykselle pohjan: Sivistys on taitoa käyttää tietoa. Se on taitoa ajatella, taitoa soveltaa ja taitoa luoda uutta. Sydämen sivistystä tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti ja arvostamaan erilaisuutta.

Talous, Turva ja Terveys

 • Kasvava elintaso ja julkinen talous pelastetaan vain vireällä kansantaloudella: työllä, tulevaisuuden uskolla ja halulla rakentaa uutta.
 • Nuorten on voitava luottaa siihen, että yrittäminen, työnteko ja opiskelu kannattaa.
 • Pidämme vahvasti huolta omasta puolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta.
 • Esteettömät ja saavutettavat palvelut: Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi kaikille.
 • Laadukkaat ikäihmisten palvelut: Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen.

Työ ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä sivistyksen ja koulutuksen kanssa: Me haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kannatella itseään omalla työllä. Samalla kevennämme tuloverotusta, sillä yksilön tulee saada päättää oman työnsä hedelmistä nykyistä enemmän. Vahvistamalla työllisyyttä ja huolehtimalla kilpailukyvystä pystymme houkuttelemaan uusia investointeja ja osaamista.

Myös veropolitiikan on tuettava talouskasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista. Kokoomuksen tavoitteena on yksinkertainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä sekä laaja veropohja ja matala kokonaisveroaste. Haluamme siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta päästöjen, haittojen ja kulutuksen verottamiseen.

Lasten ja perheiden tuki: Varhainen tuki ja apu ehkäisevät ongelmien syntymistä. Parempi lapsiperheiden arjen tuki neuvolasta lähtien. Mielenterveysongelmiin parempi apu nopeasti. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa.

Esteettömät ja saavutettavat palvelut: Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi kaikille. Myös näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.

Laadukkaat ikäihmisten palvelut: Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Riittävä tuki ja palvelut kotiin omaishoitajien jaksamisen tueksi.

Tavoitteena on yksinkertainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä sekä laaja veropohja ja matala kokonaisveroaste. Haluamme siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta päästöjen, haittojen ja kulutuksen verottamiseen.

Haluamme varmistaa yrityksille kannustavan, vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön ja verotuksen. Kokoomus haluaa varmistaa toimivat liikenneyhteydet ja tietoliikenneyhteydet koko Suomeen. Haluamme tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja toimitusvarman energian sekä vihreän teollisuuden suurvallan.

Seuraavan vaalikauden aikana valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta tasapainotetaan suoraan kuudella miljardilla eurolla. Rakenteellisilla työllisyyttä vahvistavilla päätöksillä tavoitellaan 100 000 uutta työllistä, joka vahvistaisi julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla.

Tulevan vaalikauden aikana käynnistetään rohkeita rakenneuudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä ja tuottavuutta sekä vauhdittavat talouskasvua. Rakenneuudistuksilla tavoitellaan menojen kasvun hidastumista kahden vaalikauden aikana. Menoja sopeutetaan etupainotteisesti säästämällä vähemmän tärkeistä kohteista sekä jarruttamalla indeksejä.

Kokoomus ei halua tasapainottaa julkista taloutta kotitalouksien kustannuksella kiristämällä verotusta. Vaihtoehtoina ovat säästöt ja työllisyyskeinot. Vain näin velkakierre voidaan pysäyttää.

Kokoomuksen tavoitteena on yksinkertainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä sekä laaja veropohja ja matala kokonaisveroaste. Haluamme siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta päästöjen, haittojen ja kulutuksen verottamiseen.

Kokoomuksen tavoitteena on kestävän kasvun verouudistus, joka vahvistaa julkista taloutta. Ekonomistien mukaan ansiotuloveron kevennykset rahoittavat itsensä noin puoliksi (Pirttilä ja Uusitalo, 2006). Kun ansiotuloverotuksen kevennys rahoitetaan kokonaan kiristämällä vähemmän haitallisia veroja, ohjautuvat dynaamiset vaikutukset kokonaan julkisen talouden vahvistamiseen.

Kokoomuksen veropolitiikan tavoitteena on talouskasvun ja työllisyyden vahvistaminen. Kokonaisveroastetta on pyrittävä siksi vaalikauden aikana laskemaan. Verotusta ja sosiaaliturvaa on yhteensovitettava työnteon kannustinloukkujen purkamiseksi. Veropolitiikan on oltava ennakoitavaa investointiympäristön vakauden turvaamiseksi. 

Kokoomus haluaa keventää ansiotuloverotusta. Kevennys on kohdistettava kaikkiin tuloluokkiin työnteon kannustimien parantamiseksi. Lisäksi ansiotuloverotukseen on tehtävä ansiotason nousua vastaava tarkistus vuosittain tai inflaatiota vastaava tarkistus, jos inflaatio kasvaa ansiotasoa nopeammin. 

 • Ansiotulovero: Kevennetään ansiotuloverotusta 1,0 miljardilla eurolla. Kevennys kohdistetaan kaikkiin tuloluokkiin työnteon kannustimien parantamiseksi. Rahoitetaan ansiotuloverotuksen keventäminen vähemmän haitallisilla veroilla. 
 • Kotitalousvähennys: Parannetaan kotitalousvähennystä pysyvästi ja toteutetaan senioreiden korotettu kotitalousvähennys.
 • Kulutusverot: Otetaan käyttöön uusi terveysperusteinen vero, kiristetään tupakkaveroa ja korotetaan alkoholiveroa samalla, kun alkoholipolitiikkaa liberalisoidaan. Selvitetään liikenteen, energian ja muun kulutuksen verotuksen tulevaisuutta verokertymän pienentyessä liikenteen sähköistymisen ja fossiilisen energiantuotannon syrjäytymisen myötä.
 • Veropohjien tiivistäminen ja harmaan talouden torjunta: Tiivistetään veropohjaa tarkastelemalla kriittisesti olemassa olevien verotukien tarkoituksenmukaisuutta.. Poistetaan työmarkkinajärjestöjen sijoitustuottojen verovapaus ja jäsenmaksujen vähennysoikeus. Tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehokkaan veronkannon varmistamiseksi.
 • Yritys- ja elinkeinoverotus: Selvitetään tarpeita ja keinoja yrittäjyyden ja riskinoton verotuksen parantamiseksi. Yritysten verotus on pidettävä kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla, eikä yritysten verotusta tule kiristää.
 • Yritysten sukupolvenvaihdokset: Selvitetään keinoja helpottaa yritysten sukupolvenvaihdoksia, jotta turvataan yritystoiminnan, investointien ja työpaikkojen jatkuvuus.
 • Varainsiirtovero: Selvitetään keinoja asunnon varainsiirtoveron korvaamiseksi fiskaalisesti neutraalilla ja työllisyydelle vähemmän haitallisella keinolla.
 • TKI-vähennys: Toteutetaan laaja yritysten tutkimus-, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan verokannustin. Lisätään vähennykseen mekanismi, joka mahdollistaa sen välittömän hyödyntämisen myös alkuvaiheessaan tappiollisille startup-yrityksille

Hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan vahvistamiseksi tulevalla kaudella valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta vahvistetaan nettomääräisesti kuudella miljardilla eurolla. Hallitusohjelman laatimisessa hyödynnetään valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoitusta. Julkisen talouden tasapainottaminen aloitetaan välittömästi ja toteutetaan etupainoisesti.

Kokoomus ei sulje mitään kohdetta säästötoimenpiteiden ulkopuolelle, mutta pitää erityissuojelussa koulutuksen, puolustuksen, oikeuslaitoksen ja turvallisuuden määrärahoja.

Kokoomus on sitoutunut TKI-menojen nostamiseen 4 %:n bruttokansantuotteesta, osaamistason nostamiseen sekä hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen esimerkiksi terapiatakuun toteuttamalla. Kokoomus haluaa pitää huolta sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden riittävistä resursseista poikkeuksellisina aikoina.

Mikäli menosäästöissä ei onnistuta, panostuksia ei voida toteuttaa. Menosäästöt ja harkitut kohdennukset mitoitetaan siten, että tavoite kuuden miljardin nettomääräisistä säästöistä saavutetaan. Vaalikauden aikana muut menolisäykset rahoitetaan uudelleenkohdennuksina.

Laadukkaat ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut: Palvelutarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina, mikä tarkoittaa kustannusten nousua joka tapauksessa. Kustannusten kasvua on kyettävä hillitsemään samalla huolehtien palveluiden saatavuudesta ja laadusta. Rahoitusmalilla on ohjattava alueita parhaiden käytänteiden käyttöönottoon kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi Hyvinvointialojen liitto HALI (2022) on laskenut, että mikäli kallein kuntapuolikas olisi päässyt yksikkökustannuksissa mediaanikunnan tasolle, olisi julkisessa taloudessa saavutettu miljardin euron säästö tinkimättä palvelutasosta. Toimiva monituottajamalli parantaa tuottavuutta ja palveluiden laatua.

 • Blogi
  Talous, Turva, Terveys Lähtökohta tähän on talous: Kasvava elintaso ja julkinen talous pelastetaan vain vireällä kansantaloudella: työllä, tulevaisuuden uskolla ja halulla

Yhteystiedot

Marjo Koistinen

Varavaltuutettu Vantaa-Kerava

Helsingin ekonomien hallituksen jäsen

Vtk-kiinteistöt oy hallituksen jäsen

VARAVALTUUTETTU VANTAA kokoomus

TALOUSHALLINNON LEHTORI

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

(6) Marjo Koistinen Talous | Facebook

https://www.facebook.com/marjokoistinen.net

https://www.linkedin.com/in/marjo-koistinen-3b679a1bb/

https://www.instagram.com/marjofi/